Условия за ползване

Уеб сайтът Selfinvest.eu е собственост на "Селфинвест" ЕООД и всяко лице, което получи достъп до него, приема условията за ползването му без ограничения и безусловно. При несъгласие с условията за ползване моля да напуснете сайта.

Чл.1. /1/ Потребителят на сайта осигурява за своя сметка годна компютърна конфигурация, операционна система и достъп до Интернет за ползването на сайта. /2/ Администраторът не носи отговорност при невъзможност на потребителите на сайта да ползват същия и услугите поради изхождаща от тях причина.

Чл.2. При ползването на сайта и услугите в него потребителят е длъжен да спазва действащите нормативни актове, правилата за етично поведение в Интернет, правилата на морала, добрите нрави и Общите условия.

Чл.3. Потребителят се задължава да не извършва такива действия, които представляват неправомерна интервенция в компютърните програми, осигуряващи функционирането на сайта в това число, но не само намеса в сървъра или мрежата свързана със сървъра или сайта.

 

Сигурност и дискретност

Чл.1. /1/ Ползването на сайта и регистрацията в него е доброволно. /2/ Потребителят е длъжен да извърши регистрацията лично. /3/ Със заявяването на искането за регистрация (след попълването на регистрационната форма) се счита, че потребителят е изразил съгласие за обработка на личните му данни. /4/ При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, Администраторът има право да откаже регистрацията.

Чл.2. /1/ В случаите на ползване на клиентска услуга и необходимата за това регистрация, потребителят е длъжен да посочи изискваните лични данни добросъвестно. /2/ Недобросъвестно посочване на лични данни е налице и в следните случаи: 1.посочване на данни, които не отговарят на действителния статус, за който се отнасят; 2.посочване на лични данни на друго лице, в това число и представяне под чужда самоличност; /3/ Администраторът има право да откаже регистрация на лице, за което има данни или може да направи предположение, че посочва данни недобросъвестно. /4/ Администраторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице, независимо да ли е дало или не съгласие за това.

Чл.3. /1/ Всеки потребител има право на достъп и поправка на своите лични данни, по начина, предвиден в закона.

Чл.4. /1/ Всяко лице, което установи, че са използвани или могат да бъдат използвани негови лични данни от трето лице, с цел регистрация в сайта, може да уведоми Администратора за това. /2/ Лицето, което предполага, че неговите лични данни могат да бъдат използвани без неговото съгласие от друго лице, може да поиска Администратора да забрани регистрация с тези данни. /3/ В случаите на вече използвани лични данни от трето лице, лицето (чиито данни са използвани неправомерно) има право да поиска от Администратора да забрани ползването на регистрацията като представи убедителни доказателства за противоречието на данните в регистрационната форма с действителното положение, респ. използването на самоличността му от трето лице. Администраторът самостоятелно определя критериите за убедителност на доказателствата и тяхната относимост към конкретния случай. /4/ Действията по предходните алинеи на този член се извършват лично или от пълномощник с изрично пълномощно, с нотариална заверка на подписа, на адреса на управление на Администратора, посочен по-долу.

Чл.5. /1/ Администраторът извършва събирането, обработването и съхраняването на личните данни на потребителите при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Администраторът е администратор на лични данни по смисъла на закона. /2/ Администраторът може да използва информацията за личните данни на потребителите на сайта единствено и само за целите, предвидени в закона и в Общите условия. /3/ Предоставените лични данни се обработват и съхраняват на компютърен носител. Програмите и компютърните конфигурации, на които са инсталирани, са защитени със съответните за това методи и средства.

Чл.6. Администраторът се задължава да не променя или разкрива лични данни на потребителите на сайта и да не предоставя събраната информация на трети лица.

Чл.7./1/ Потребителят е длъжен да попълни зададената регистрационна форма добросъвестно. /2/ След получаването на искането за регистрация Администраторът обработва данните. Същият има право да откаже на потребителя регистрация, в случай, че друг вече регистриран потребител е посочил идентични данни (изцяло или отчасти). /3/ Администраторът уведомява потребителя за извършената регистрация в разумен срок.

Чл.8. /1/ Администраторът гарантира, че не предоставя на трети лица потребителското име и парола. /2/ Идентификационният номер служи на регистрирания потребител за запазване на анонимността му при комуникацията с другите потребители. /3/ Администраторът не носи отговорност, в случай че потребителят направи достояние на трети лица потребителското име и парола, или разкрие самоличността си, или тази на трето лице, която е скрита посредством идентификационния номер. /4/ Потребителят носи отговорност за всяко негово действие, произтичащо от регистрацията. /5/ В случай, че потребителят има основателни съмнения, че се ползва неговата регистрация, същият има право да промени своето потребителско име и паролата за достъп.